Працює ветеранська гаряча лінія:

https://mva.gov.ua/ua/galleries/socialna-reklama-ukrayina-vse-zmozhe-zavdyaki-vam-veterani

 

https://mva.gov.ua/ua/galleries/socialna-reklama-ukrayina-vse-zmozhe-zavdyaki-vam-veterani