У своїй роботі дошкільні групи Комунального закладу “Харківська санаторна школа №1” Харківської обласної ради у 2021/2022 н.р. керується:

Законами України«Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р,  Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33, відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86),  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010  № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», від 07.07.2021 № 1/9-344 «Про планування роботи закладу дошкільної освіти на рік», від 10.08.2021 №1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»,  листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»

А також:    постанови Головного державного лікаря України від 25.08.2021 № 8 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної  хвороби (COVID-19)

Освітній процес дошкільних груп КЗ «ХСШ №1» ХОР здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція, чинними освітніми комплексними та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Зміст освітнього процесу в дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР у 2021/2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента (далі – освітніх напрямів відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33)

Освітня лінія

 (освітні напрями)

Зміст освітнього процесу
Особистість дитини Передбачає:

– формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

– виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

 

 

 

 

 

Передбачає:

сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Гра дитини Передбачає:

розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

Мовлення дитини  Передбачає:

засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

Дитина в світі культури Передбачає:

формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція у дошкільних групах  КЗ «ХСШ №1» ХОР визначено зміст і структуру освітнього процесу У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній (освітніх напрямів), а також наступність дошкільної та початкової ланок.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція забезпечується через програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 23.05.2017р. № 1/11-4988) (додаток 1 до річного навчального плану).

Планування освітнього процесу у дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу.

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;

у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;

у середній групі – 20 хвилин;

у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин

Навантаження на дітей зменшується шляхом проведення інтегрованих занять, що реалізують завдання кількох розділів програми. За рахунок інтегрованих занять зменшена кількість занять за розкладом, крім занять з фізичного розвитку та музичного виховання. Тривалість інтегрованого заняття збільшується за рахунок зміни видів дитячої діяльності на 5-10-15 хвилин відповідно віку.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Здійснення моніторингу якості освітнього процесу у дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР проводиться відповідно до регіональної програми «Моніторинг якості дошкільної освіти» (Рекомендовано методичною радою Харківської академії неперервної освіти (протокол №4 від 19.12.2013))

Інструментарієм здійснення моніторингу можуть бути: карти спостереження, кваліметричні моделі, що використовуються в межах регіональних моніторингових дослідженнях та кваліметрична модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до       статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти».

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2021/2022 навчальному році у дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР будуть упроваджуватись такі парціальні програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності:

  1. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (видання 2-ге оновлене зі змінами і доповненнями) (лист Інституту модернізації змісту освіти від 08.11.2019 р. № 22.1/12-Ґ-1054) передбачає виконання вимог, окреслених у Державному стандарті дошкільної освіти, що стосується розвитку моральної сфери особистості дошкільника, визначення завдань і змісту морального виховання дітей дошкільного віку з орієнтуванням на їхні потреби, інтереси та вікові можливості, що забезпечить підвищення рівня їхньої моральної вихованості
  2. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (лист Інституту модернізації змісту освіти від 04.12.2018 р. № 22.1/12-Ґ-1049) Метою створення програми є формування у дітей знань про основи здоров’я та безпеку життєдіяльності, вмінь і навичок раціональної поведінки щодо збереження здоров’я, життя та безпеку особистості в середовищі проживання здійснюється шляхом інтеграції завдань у різні види діяльності при проведені занять з дітьми.

У 2021/2022 навчальному році в дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР буде організовано роботу таких гуртків:

гурток хореографічного напряму «Чарівний світ таночку»;

гурток з театралізованої діяльності «Теремок».

Діяльність гуртків в дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР здійснюється за такими програмами:

Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний посібник «Дитяча хореографія» (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.05.2020 № 22.1/12-Г-282)

Парціальна програма з театралізованої діяльності «Театралізована діяльність як засіб розвитку творчих здібностей дітей раннього та дошкільного віку», реєстраційний номер № 120 (схвалено науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 07.12.2017 протокол №3).

Тривалість занять гуртків становить 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

Відповідно до п. 15 Положення про заклад дошкільної освіти для дошкільних груп навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня, з 1 червня по 31 серпня триває оздоровчий період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України)

Упродовж навчального року для дошкільників проводяться канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.

Терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2022 року (90 календарних днів), осінні – з 25 по 29 жовтня 2021 року (5 календарних днів),  зимові – з 04 січня по 13 січня 2022 року (10 календарних днів), весняні – з 1 квітня до 10 квітня 2022 (10 календарних днів).

Режим роботи дошкільних груп КЗ «ХСШ №1» ХОР: 12 годин 5 разів на тиждень. Режим роботи кожної вікової групи:

Ι молодша група – 12 годин, 5-денний робочий тиждень;

ΙΙ молодша група – 12 годин, 5- денний робочий тиждень;

Середня група – 12 годин, 5- денний робочий тиждень;

Старша група – 12 годин, 5- денний робочий тиждень.

Мова навчання – українська, 5-денний навчальний тиждень.

 

Додаток 

складений відповідно до

програми розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля», рекомендованою

Міністерством освіти і науки України

(лист Міністерства освіти і науки України

від 23.05.2017р.        № 1/11-4988)

 

Розподіл занять на тиждень

у дошкільних групах КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

на 2021/2022 навчальний рік

 

 

Види діяльності

Кількість групових занять на тиждень за віковими групами
Перша молодша (від 2 до 3 років) Друга молодша

(від 3 до 4 років)

Середня

(від 4 до 5 років)

 

Старша

(від 5 до 6 років)

1 Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3
2 Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
3 Художньо-продуктивна діяльність:1

– музична

– образотворча

– театральна  тощо

4 4 5 5
4 Сенсорний розвиток 2
5 Логіко-математичний розвиток 1 1 2
6 Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
7 Здоров’я та фізичний розвиток2 2 3 3 3
8 Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
9 Додаткові освітні послуги на вибір батьків:3

– гурток хореографічного напряму «Чарівний світ таночку»

– гурток з театралізованої діяльності «Теремок»

2

із них

1

 

1

2

із них

1

 

1

10 Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 14 17
11 Максимально допустиме навантаження на тиждень на дитину 1,4 2,7 4,7 7,1

1 – заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі раннього віку ‒  інтегруватися у вище названі заняття.

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.)

2 – години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня  у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р.ж.) групах. Завдання фізичного розвитку реалізуються під час проведення ранкової гімнастики, рухливих ігор, динамічних перерв, фізкультурних хвилинок, пауз між заняттями та фізкультурних комплексів під час прогулянки на свіжому повітрі.

3 – заняття гуртків у групах з довготривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.

4- максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.