ЗВІТ

за результатами тематичного вивчення рівня мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку  відповідно до вимог БКДО за інваріантним складником освітнього напряму «Мовлення дитини» в старшій групі №1 «Пізнайко» КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ з 03.10.2022 по 14.10.2022

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 №54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 154/34437) (далі – Порядок), відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 та плану роботи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – КЗ «ХСШ № 1» ХОР) на 2022/2023 навчальний рік в період з 3 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2022 року в старшій групі №1 «Пізнайко» було заплановане та проведене тематичне вивчення рівня мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог БКДО за інваріантним складником освітнього напряму «Мовлення дитини» з метою визначення рівня щодо сформованості мовленнєво-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку

Голова комісії: Воробйова С.В. заступник директора з виховної роботи.

Член комісії: Шепелєва Н.В. вихователь-методист.

Питання, що підлягали перевірці:

 1. Створення умов щодо організації роботи, що сприяє мовленнєво-комунікативному розвитку дошкільників: робота з дитячою книжкою, розгляд картин, дидактичні, сюжетно-рольові ігри, ігри – драматизації, інсценізації, спостереження в природі і навколишньому середовищі та інше.
 2. Уміння вихователів організовувати в дистанційному форматі роботу з мовленнєвого розвитку дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 та за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» схваленої для використання в освітньому процесі (Протокол №6 засідання експертної комісії з дошкільної педагогіки та психології від 03.12.2021 зареєстрованим у Каталозі за №1.0025-2021).
 3. Розвиток мовленнєвих умінь дітей, а саме:
 • Звукова культура мовлення.
 • Словникова робота.
 • Граматична правильність мовлення.
 • Зв’язне мовлення.
 • Діалогічне мовлення.
 • Монологічне мовлення.
 • Українська мова як державна

Спільна діяльність педагогів, батьків, дітей у закладі освіти і онлайн, в інформаційно-освітньому середовищі, дає змогу враховувати індивідуальні особливості кожної дитини; сприяти її всебічному розвитку, використовуючи інноваційні можливості; підготувати до навчання в Новій українській школі, а також залучити батьків до процесу навчання, виховання й розвитку власних дітей. Батьки залучаються до освітнього процесу, їм надається педагогічна підтримка (як у колективному форматі, так й індивідуальна), допомога в пошуку актуальної інформації.

Вихователі старшої групи Мусорова Л.О. та Шокало С.М. неухильно дотримуються вимог щодо якісного надання освітніх послуг у дистанційному форматі відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», а саме: освітній процес проводять в синхронному та асинхронному форматі.

Синхронний онлайн-формат: зв’язок здійснюється за допомогою інтернету – через Skype або інші програми спілкування: відео-зустрічей за допомогою платформ ZOOM, Google Meet. Активно використовуються viber/telegram канали. Відповідно до Санітарного регламенту заняття проводяться за згодою батьків: старший дошкільний вік – 15 хвилин.

Асинхронний онлайн-формат передбачає онлайн-роботу вихователя, інших фахівців, дитини, батьків у різний час. Інформація передається з використанням електронної пошти, заздалегідь підготовлених і розміщених аудіо- та відеозаписів. Педагоги викладають у мережу навчальний матеріал (завдання, ігри тощо), доступ до якого дитина/батьки мають у будь-який зручний час (робота онлайн без спілкування у режимі реального часу)

Також в освітній діяльності використовують корисні посилання рекомендовані МОН України.

Планування освітнього процесу ведеться системно та планомірно за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693, листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», освітньої програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» та відповідно до річного плану КЗ «ХСШ №1» ХОР. Календарне планування відповідає встановленим вимогам: зазначається форма дитячої діяльності, вказується мета, обладнання та посилання на освітній захід. Аналіз планів показав, що планування педагоги здійснюють систематично та з урахуванням вікових особливостей дітей.

Для проведення цілеспрямованого обстеження рівня мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в старшій групі №1 «Пізнайко» відповідно до вимог БКДО за інваріантним складником освітнього напряму «Мовлення дитини» вихователям було запропоновано оцінити рівень мовленнєвого розвитку в форматі on-line опитування для оцінки результативності освітнього процесу, що дало можливість виявити рівень засвоєння знань, умінь і навичок дітей з розвитку мовлення.

Критерії оцінювання:

– високий (дитина виконує дії самостійно) – 12-10;

– достатній (дитина виконує дії самостійно, але іноді потребує допомогу дорослого) – 9-7;

– середній (дитина виконує самостійно лише окремі дії, але здебільшого потребує допомогу дорослого)  – 6-4;

– низький (дитина виконує дії за допомогою дорослого)  – 3-0.

Під час тематичного вивчення рівня мовленнєво-комунікативного розвитку дітей старшого дошкільного віку, було обстежено 12 вихованців, за списком 13.

Освітній напрям «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування і є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства.

Тож маємо такий результат: загальний показник рівня мовленнєво-комунікативного розвитку дітей старшого дошкільного віку становить 7.- достатній рівень. (Див Діаграма 1, Таблиця 1, 2)

Загальні показники оцінювання мовленнєво-комунікативного розвитку дітей старшого дошкільного віку(жовтень 2022)

Діаграма 1

Таблиця 1

Показники за кожним вихованцем старшої групи №1 «Пізнайко»

(вересень 2022)

Таблиця 2

На основі зазначеного можна зробити висновок проте, що результативність роботи з мовленнєво–комунікативного розвитку дітей старшого дошкільного віку знаходиться на достатньому рівні але все ж таки потребує удосконалення.

Готовність дитини до шкільного навчання складається з багатьох компонентів. Успішність навчання дітей великою мірою визначається тим, наскільки підготовленими вони будуть. Не достатня сформованість одного із показників не може не позначитися на її адаптації до школи. Ще складніше, якщо неготовність виявиться за багатьма показниками.

 1. Для покращення рівня мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку педагогам дошкільних груп КЗ «ХСШ №1» ХОР рекомендовано:

1.1. Підвищувати рівень мовленнєвої активності, спонукаючи кожну дитину до участі в обговоренні, даючи можливість висловлювати власні думки; щоденно поповнювати, активізувати та автоматизувати словниковий запас дітей;

Протягом 2022/2023 н. р.

1.2. Чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльності для збереження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу заняття;

Протягом 2022/2023 н. р.

1.3. Закріплювати мовленнєві вміння, набуті на заняттях, під час різних видів діяльності.

Протягом 2022/2023 н. р.

1.4.     Використовувати чуттєвий та опосередкований способи ознайомлення зі словом;

Протягом 2022/2023 н. р.

1.5.     Підтримувати бажання дитини експериментувати зі словом, звуком, заохочувати до вироблення самостійних суджень з приводу довкілля, власного «Я», висловлюватися з власної ініціативи;

Протягом 2022/2023 н. р.

1.6. Уникати втручання в розповідь дитини, виправляння помилок у процесі її мовлення;

Протягом 2022/2023 н. р.

1.7. Сприяти набуттю дітьми досвіду комунікативної взаємодії, даючи можливість спілкуватися з однолітками – запитувати, повідомляти, пропонувати, одстоювати думки;

Протягом 2022/2023 н. р.

1.8. Детальніше ознайомитися з інноваційними технологіями та методиками, які можна використовувати в своїй роботі з дітьми з метою удосконалення рівня розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників, а саме: Діагностична методика Т.О. Піроженко “Мовленнєве зростання дошкільника”, Ткаченко Т. Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям, Крутій К. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі, Методика «Виховання казкою» Л.Б.Фесюкової, Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення» Гавриш Н.В;

Протягом 2022/2023 н. р.

Щодо рівня задоволення потреб батьків вихованців, робота проводиться в дистанційному режимі відповідно та з дотриманням відповідних вимог.

Робота з батьками проводиться дистанційно через viber та facebook у вигляді голосових чатів, індивідуальних та групових відеочатів оформлення відео звернень, де постійно висвітлюється необхідна інформація. Вихователі активно співпрацюють із батьківським комітетом. В закладі працює консультативний центр «Паросток», де кожна родина може отримати професійну консультативну допомогу від вчителя-логопеда, практичного психолога, соціального педагога, вихователя-методиста, музичного керівника.

Наше завдання – не лише дати дитині певний обсяг знань, але й, що навіть важливіше, навчити її правильно користуватися ними. Спільні зусилля педагогів та батьків мають бути спрямовані на удосконалення рівня мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку для адаптування їм до життя в сучасному світі.

 

Заступник директора з ВР                                  С.ВОРОБЙОВА

Вихователь-методист                                          Н.ШЕПЕЛЄВА