Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Критерії, правила і процедури оцінювання учнів у ЗЗСО визначаються на основі положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Оцінювання результатів навчання здобувачів початкової освіти.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4-х класів закладу здійснюється відповідно до наказу МОН України від 16.09.2020 № 1146  «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи».

Оцінювання результатів навчання та особистих надбань учня/учениці у 3-4 класах має формувальний характер, виражається вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання учня/учениці у 3-4 класах – рівневою оцінкою з урахуванням динаміки його досягнення.

Результат підсумкового оцінювання особистісних надбань учня/учениці у 3-4-х класах позначається вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання учня/учениці у 3-4 класах – рівневою оцінкою з урахуванням динаміки його досягнення та позначається буквами: «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)».

Навчальні досягнення учнів у 3-4-х класах підлягають формувальному та підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню.

 Формувальне оцінювання має на меті:

 • відстежувати навчальний поступ учнів;
 • вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини;
 • діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;
 • вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;
 • аналізувати реалізацію освітньої програми та Державного стандарту початкової освіти, ухвалювати рішення щодо корегування навчальної програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;
 • запобігати побоюванням дитини помилитися;
 • плекати впевненість у власних можливостях і здібностях.

підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню.

Очікувані результати навчання використовуються для:

 • встановлення цілей уроку, окремих видів діяльності учнів, вправ тощо;
 • постійного спостереження за навчальним поступом учня/ учениці з боку вчителів, батьків і самих учнів;
 • поточного, зокрема й формувального, оцінювання;
 • підсумкового оцінювання (для другого циклу навчання).

На основі очікуваних результатів навчання вчитель/учителька формулює індивідуальні результати навчання учня/учениці відповідно до опанування ним/нею конкретного вміння (напр., намагається визначати ключові слова, визначає ключові слова, впевнено визначає ключові слова тощо), таким чином відстежуючи поступ учня за конкретний проміжок часу (напр., за два місяці).

Спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання цього поступу триває постійно. Невід’ємною частиною цього процесу є формування здатності учнів самостійно оцінювати свій поступ.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6-х класів

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6-х класів закладу здійснюється відповідно до наказу МОН України від 01.04.2022 № 289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового  Державного стандарту базової середньої освіти».

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента навчального плану.

Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом. Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Оцінювання результатів навчання учнів 5-6-х класів здійснюється з використанням 12-бальної системи (шкали), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, відповідно до законодавства, є формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове:тематичне, семестрове, річне.

Формувальне (поточне формувальне) оцінювання може здійснюватися у формі оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо).

Тематичне оцінювання здійснюється на основі поточного оцінювання із урахуванням проведеної для оцінювання проміжних результатів навчання діагностичної (контрольної) роботи або без проведення такої роботи залежно від специфіки навчального предмета/інтегрованого курсу. Під час виставлення оцінки за тему результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання здійснюється на основі результатів тематичного оцінювання та результатів контролю груп загальних результатів навчання, відображених у Свідоцтві досягнень.

Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 5-6-х класів здійснюється відповідно до вимог модельних навчальних програм із застосуванням таких основних форм та способів:

усної (зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування);

письмової, у тому числі графічної (зокрема шляхом виконання діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами, контурними картами тощо);

цифрової (зокрема шляхом тестування в електронному форматі);

практичної (зокрема шляхом організації виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів, виготовлення виробів, роботи з біологічними об’єктами, хімічними речовинами тощо).

Річне оцінювання здійснюється на основі загальних оцінок результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт, як правило, не проводяться. У Свідоцтві досягнень у графі «Рік» ставиться одна оцінка – загальна оцінка результатів навчання за рік. Оцінки за групи результатів навчання у графі «Рік» не виставляються, оскільки вони мають бути враховані в оцінках за семестри.

Облік результатів тематичного, семестрового, річного оцінювання, оцінювання груп результатів навчання проводиться в класному журналі в окремих колонках без дати. Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню.

За рішенням педагогічної ради закладу освіти на початку поточного навчального року може встановлюватися адаптаційний період, впродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання учнів 5 класу.

Свідоцтво досягнень видається учневі щороку.

У межах академічної свободи педагогічні працівники закладу освіти здійснюють вибір форм, змісту та способу оцінювання залежно від дидактичної мети.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-11-х класів

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-9 класів закладу здійснюється за 12-бальною шкалою відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів закладу здійснюється відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів обов’язкового освітнього компонента навчального плану.

Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом. Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Оцінювання результатів навчання учнів 7-11-х класів здійснюється з використанням 12-бальної системи (шкали), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

I – початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень:

– називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо;

– за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

II – середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.

III – достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.

IV – високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.

Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також додає нові.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тестування тощо).

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, відповідно до законодавства, є поточне (не поурочне) та підсумкове:тематичне, семестрове, річне.

Тематичне оцінювання здійснюється на основі поточного оцінювання із урахуванням проведеної для оцінювання проміжних результатів навчання діагностичної (контрольної) роботи або без проведення такої роботи залежно від специфіки навчального предмета. Під час виставлення оцінки за тему результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання здійснюється на основі результатів тематичного оцінювання.

Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 7-11-х класів здійснюється відповідно до вимог навчальних програм із застосуванням таких основних форм та способів:

усної (зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування);

письмової, у тому числі графічної (зокрема шляхом виконання діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами, контурними картами тощо);

цифрової (зокрема шляхом тестування в електронному форматі);

практичної (зокрема шляхом організації виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів, виготовлення виробів, роботи з біологічними об’єктами, хімічними речовинами тощо).

Річне оцінювання здійснюється на основі загальних оцінок результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт, як правило, не проводяться.

Облік результатів тематичного, семестрового, річного оцінювання, оцінювання груп результатів навчання проводиться в класному журналі в окремих колонках без дати. Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню.

У межах академічної свободи педагогічні працівники закладу освіти здійснюють вибір форм, змісту та способу оцінювання залежно від дидактичної мети.

Критерії оцінювання_Біологія

Критерії оцінювання_Географія

Критерії оцінювання_Зарубіжна література

Критерії оцінювання_Іноземна мов (англійська)

Критерії оцінювання_Інформатика

Критерії оцінювання_Історія

Критерії оцінювання_Математика

Критерії оцінювання_Музичне мистецтво

Критерії оцінювання_Образотворче мистецтво

Критерії оцінювання_Основи здоров`я

Критерії оцінювання_Природознавство

Критерії оцінювання_Російська мова

Критерії оцінювання_Трудове навчання

Критерії оцінювання_Українська література

Критерії оцінювання_Українська мова

Критерії оцінювання_Фізика

Критерії оцінювання_Хімія